Każda czynność notarialna powinna zostać poprzedzona kontaktem z pracownikiem kancelarii w celu ustalenia rodzaju dokumentów, które należy przedłożyć w oryginale przed ustaleniem terminu jej dokonania. Dokumenty te zostaną zweryfikowane przez notariusza, a ich analiza umożliwi stwierdzenie czy stanowią one wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności. Zagwarantuje to sprawną obsługę oraz umożliwi notariuszowi czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron danej czynności notarialnej.

W zależności od rodzaju i przedmiotu transakcji do kancelarii należy dostarczyć różnego rodzaju dokumenty. Niżej wskazane podstawowe dokumenty pozwolą ustalić czy istnieje konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów:

 1. Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub o innym przeznaczeniu:

  • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu
   o stwierdzeniu nabycia spadku lub inna; jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania),

  • aktualny odpis z księgi wieczystej.

 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  lub o innym przeznaczeniu:

  • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, przydział, postanowienie sądu
   o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inna; jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie sądu
   o stwierdzeniu nabycia spadku - dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania),

  • aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,

  • zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu.

 3. Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

  • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu
   o stwierdzeniu nabycia spadku lub inna; jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania),

  • aktualny odpis z księgi wieczystej,

  • zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku,

  • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana,

  • wydany przez starostwo powiatowe wypis z rejestru gruntów dla zbywanej nieruchomości; jeżeli przedmiotem umowy jest działka lub działki stanowiące fragment większej całości niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys
   z mapy ewidencyjnej (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),

  • do ujawnienia budynku w księdze wieczystej niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem
   (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),

  • przy zbyciu nieruchomości z rozpoczętą inwestycją budowy należy dodatkowo przedłożyć pozwolenie na budowę, zaś przy zbyciu nieruchomości z zakończoną inwestycją budowy budynku - pozwolenie na budowę wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie budynku do użytkowania.

Strona główna
  Zakres usług
  Przed wizytą w kancelarii
  Plan dojazdu
 50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 lok.229
(budynek NBP, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego)  

tel. sekretariat:
+48 71 343 11 23
+48 71 788 70 14
+48 71 788 70 15


fax: +48 71 343 11 23 wew. 22


tel. kom. sekretariat: 783 993 841

e-mail:
sekretariat@notariusze.wroclaw.pl